Skien Sjømandsforening

Vedtekter og lover

Lover for Skien Sjømandsforening

Love

for

Skiens og Omegns Sømandsforening

Vedtagene i Generalforsamling

     15de Februar 1883

Senere forandret og vedtat paa Generalforsamling

               28de Januar 1922

Senere forandret og vedtat paa Generalforsamling

               30de Januar 2004

                           Senere forandret og vedtatt på Generalforsamlingen

                                              28de januar 2022

§1

Foreningens Formål er:

    a. At danne en sluttet Corporation, der kan udtale seg over Anliggender vedkommende søfarten og

       optræde ved offentlige Anledninger.

    b. At virke til Udbrdelse af Kundakaper og Oplysning inden Sømandsstanden samt til at fremme

       Interesse for Skibsfarten.

                                                      §2

Medlem kan enhver blive, der har fyldt sit 20de Aar og er, eller har været sømand, samt skibsrhedere og

skipsfartsinterresserte, efter foregaaende skrftlig anmeldelse til Bestyrelsen, Skulde Bestyrelsen med

Hensyn til den andmeldtes Vandel og Forhold finde, at han bør afvises, utsættes med hans Optagelse til

første Generalforsamling, hvor det afgjøres med simpel Pluralitet, hvorvidt han bør Optages eller ei.

Stemme i Foreningens anliggender have ethvert medlem.

                                                 §3

Kontingenten, der erlægges forskudsvis, bestemms af Generalforsamlingen for hvert Aar. Det medlem,

som ikke i tre paa hinanden følgende Hendvendelser erlægger Kontingenten, udelukkes af Foreningen og

kan ikke optages uden efter Votering.

                                                     §4

Foreningens sete er i Skien ledes af en betyrelse bestaaende af 5 bestyrelsemedlemmer og 3 suppleanter,

der vælges af Generalforsamlingen. Af bestyrelsen bør mindst 3- tre være eller ha væet sømænd. I samme

Generalforsaming vælges kaserer samt 2 Revisorer. Disse sidste gjennemser Foreningens Regnskaber og

bør være færdige med sit Arbeide senest 3 Uger efter at have modtaget disse.

                                                   §5

Generalforsamlingen vælger inden bestyrelsen, Formand og Viceformand der deler Forretningerene

mellom sig efter Overenskomst. Intet Bestyrelsemøte kan afholdes uden at minst 3- tre

Bestyrelsemedlemmer er tilstede. Den paaligger at virke til Opnaaelse av foreningens formaal ved om

vintren saavidt mulig at avholde 14 daglige Møder hvor Foredrag og Diskussion afholdes. Der kan

dessuten sammenkalde extraordinære Møder, naar den finder det fornødent. I alle disse Møder ledes

Forhndlingerne af Formanden eller i hans Sted Viceformanden, der bogfører det forhandlede i en dertil

bestemt Protokol, Bestyrelsen har endevidere at forvalte Foreningens Midler, at leie Lokale, at

anvise Regninger til Utbetaling af Kassen samt styre Foreningens indre Økonomi.

                                                §6

Hvert Aar i Januar Maaned afholdes Generalforsamling, hvori Forhandlingerne ledes af Bestyrelsens

Formand.

I denne:

    a. Medeles Oversigt over Foreningens Virksomhed i det

       forløbne Aar.

    b. Frælegges Regnskab for det foregaaende Aar.

    c. Foretages Valg paa Bestyrelse og Funksjonærer.

    d. Behandles Forslag til Forandring i Lovene.

    e. Fasteættes den aarlige kontingent.

    f. I Generalforsamlingen kan ingen gyldig Beslutning fattes

       med mindre 12 Medlemmer hvoriblandt 2

       Bestyrelsemedlemmer er tilstede.

                                                 §7

Av Bestyrelsen utgaar ved hvert Aars Generalforsamling vexelvis 2 av 3 Bestyrelsemedlemmer og 1 av 2

suppleanter, dog kunde disse gjenvælges om de dertil er villige. Til at motage Valg som funksjonær er

ethvert stemmeberettiget Medlem forpligtet, men de Aftrædede kunne undslaa sig for Gjenvalg to Aar.

                                                 §8

Indkomne Sager refereres i de almindelige Møder, utlægges derpaa til Gjennemsyn for Foreningens

Medlemmer og behandles i et senere Møde. Sager af Viktighet bør forberedes ved Komiteer, der

opnævnes i de almindelig Møder, for hvert forekommende Tilfælde.

                                                   §9

Usmeldelse af Foreningen skeer skriftlig og inden November Maaneds Udgang.

                                                § 10

Tilreisende have Adgang til Foreningens Møder, naar de inføres af et medlem.

                                                 § 11

I Tilfælde af Stemmelighed gjør Formanden eller den, der fungerer i hans sted, Udslaget.

                                                     § 12

Forslag til Forandring i eller Tillæg til Foreningens Love kunne kun behandles paa Generalforsamlingen

og maa være indleverede til Bestyrelsen inden November Maaneds Utgang. Bestyrelsen refererer disse i

et af de følgende Møder, utlægger dem til Eftersyn ledsaget af sin Betænkning og forelegger dem derefter

for Generalforsamlingen, hvor de for at erholde Gyldighet maa opnaa 2/3 Stemmeflerhed.

                                                 § 13

Hvis Antallet af Foreningens Melemmer ikke beløber seg til 12, kan den opløses med 2/3 Stemmeflerhed

af en Generalforsamling, der samtidig bestemmer de mulige Midlers Anvendelse til nyttige Øienmed

inden Skiens Sjømandsstand.

Denne § er uforanderlig.

H. E. Munster

F. Landgraf

A. Nomme

B. Kikut

C. Cock

J. D. Johansen

O. J. Kulbeck

Chr. Winsnes

Joh. Gustafen

H. O. Strand